душево

МВЕЦ Душево е руслова водно-електрическа централа изградена на река Видима в близост до с.Душево, област Габрово.